ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds gesloten door COPEYRE CANOË, met maatschappelijke zetel: Les ondines, 46200 SOUILLAC, Frankrijk, hierna Copeyre canoë genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die wenst door te gaan naar een aankoop via de website https://www.copeyre.com hierna "de koper" genoemd.


1. Doel


Deze algemene voorwaarden omschrijven de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van de diensten die door ons etablissement worden aangeboden, waarvan de contactgegevens zijn vermeld in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle fasen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contracterende partijen. De klant erkent dat hij deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief op ons boekingsplatform heeft gelezen en geaccepteerd. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle online gemaakte reserveringen via ons boekingsplatform.


2. Reservering


De klant kiest de services die op ons boekingsplatform worden aangeboden. Hij erkent de aard, bestemming en reserveringsmethoden van de beschikbare services op ons reserveringsplatform te hebben gelezen en de nodige en / of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn reservering te maken met volledige kennis van de feiten. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat in dit opzicht niet naar onze verantwoordelijkheid kan worden gezocht. De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.


3. Reserveringsproces


De reserveringen die door de klant zijn gemaakt, worden gemaakt via de gedematerialiseerde reserveringsvoucher die online beschikbaar is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe, voorafgaand aan elke reservering, de gevraagde informatie op de voucher of het reserveringsverzoek in te vullen. De klant bevestigt de waarachtigheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten, omvat de reserveringsprocedure met name het invoeren van de bankkaart om vooruit te betalen, de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief te raadplegen alvorens te valideren de reservering en tenslotte de validatie van de reservering door de klant.


4. Bevestiging van ontvangst van de reservering


Ons boekingsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van online boeking vat de ontvangstbevestiging van de boeking per e-mail het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief samen, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering, de informatie met betrekking tot de klantenservice en het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant zijn klachten kan indienen.


5. Annulering of wijziging door de klant


De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12 ° van de consumentenwet, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van de consumptie. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de annuleringsvoorwaarden en / of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling zijn niet onderhevig aan wijzigingen en / of annuleringen. De vooruitbetaalde bedragen die de aanbetaling zijn, worden niet gerestitueerd. In dit geval wordt het vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief. Alle reserveringen zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen aan een derde, gratis of tegen betaling.


6. Verbruik van de dienst


In overeenstemming met de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, kan de klant bij aankomst worden gevraagd om een ​​politieformulier in te vullen. Hiertoe wordt de klant gevraagd om een ​​identiteitsbewijs te overleggen om te controleren of hij het politieformulier al dan niet moet invullen. Elk gedrag dat in strijd is met de moraal en de openbare orde zal ertoe leiden dat de vestiging de cliënt vraagt ​​de vestiging te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder enige terugbetaling indien er al een betaling is gedaan. Voor inrichtingen met interne voorschriften accepteert de klant en verbindt zich ertoe deze voorschriften na te leven. In geval van niet-naleving door de klant van een van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, is het etablissement verplicht om de klant uit te nodigen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder restitutie als een schikking al is bereikt. gedaan.


7. Aansprakelijkheid


De foto's op ons boekingsplatform zijn niet contractueel. Zelfs als er alles aan wordt gedaan om de foto's, grafische voorstellingen en de teksten die ter illustratie van de aangeboden etablissementen worden weergegeven, een zo exact mogelijk overzicht te geven van de aangeboden diensten, kunnen er afwijkingen optreden tussen het moment van boeken en de dag van boeken. consumptie van de dienst. De vestiging kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitvoeren of slecht uitvoeren van de reservering in geval van overmacht, vanwege de derde partij, vanwege de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internet netwerk, onmogelijkheid van toegang tot de website, externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling niet geautoriseerd door de bank van de drager. Elke reservering of betaling die onregelmatig, ineffectief, onvolledig of frauduleus is om een ​​reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd burgerlijke of strafrechtelijke stappen tegen deze laatste.


8. Klachten


Klachten met betrekking tot het niet of slecht presteren van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit de inrichting schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.


9. Prijzen


De prijzenmet betrekking tot de reservering van de diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden bevestigd aan de klant in het bedrag inclusief belasting, in de commerciële valuta van de vestiging en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het boekingsplatform. Als de afschrijving in de vestiging wordt gedaan in een andere valuta dan die is bevestigd op de reservering, zijn de ruilkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de lokale valuta van het etablissement. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. Belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz.), Eventueel vermeld op de prijspagina, dienen rechtstreeks ter plaatse bij de vestiging te worden betaald. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het tarief dat van toepassing is op de btw wordt automatisch weerspiegeld in de prijzen die op de factuurdatum worden vermeld. Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen die door de bevoegde autoriteiten worden opgelegd, wordt automatisch weerspiegeld in de prijzen die op de factuurdatum zijn vermeld.


10. Betaling


De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie voor de reservering, behalve speciale voorwaarden of tarieven, met een creditcard of privé-bankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club ... volgens de mogelijkheden die worden geboden door het reserveringsplatform van het etablissement. ) door in de daarvoor bestemde zone (beveiligde invoer door SSL-codering) rechtstreeks het kaartnummer aan te geven, zonder spaties tussen de cijfers, evenals de geldigheidsdatum (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn bij verbruikstijd van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet zich bij het etablissement presenteren met de bankkaart waarmee hij de reservering kon garanderen. De betaling wordt tijdens het verblijf bij de inrichting afgeschreven, behalve in het geval van bijzondere voorwaarden of tarieven waarbij de gedeeltelijke of volledige afschrijving van de betaling wordt gedaan bij het maken van de reservering. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. In het geval van een probleem moet de klant enerzijds contact opnemen met hun bank en anderzijds met de vestiging om hun reservering en hun betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderhevig is aan online vooruitbetaling, wordt het vooraf betaalde bedrag, de aanbetaling, gedebiteerd op het moment van boeking.


11. Respect voor privacy


De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de reacties door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestiging, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners. De klant geeft copeyre.com toestemming om zijn persoonsgegevens aan derden mee te delen op voorwaarde dat deze communicatie verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de operaties op copeyre.com onder deze algemene voorwaarden en in verband met het klantenbeschermingshandvest persoonlijke gegevens. Met name bij online betaling moeten de bankgegevens van de klant voor de uitvoering van het reserveringscontract door de betalingsprovider naar de bank van de vestiging worden gestuurd. De klant wordt geïnformeerd dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland die geen adequate bescherming van persoonsgegevens hebben in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering.


12. Bewijsovereenkomst


De invoer van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de reserveringsvoucher of het verzoek, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde registers die in de computersystemen worden bewaard, worden onder redelijke beveiligingsvoorwaarden bewaard en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking.


13. Overmacht


Onder overmacht wordt verstaan ​​elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de opdrachtgever of de vestiging verhindert de verplichtingen van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verzekeren. Worden beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen die gewoonlijk worden erkend door de rechtspraak van de Franse rechtbanken en tribunalen. Elke partij kan niet verantwoordelijk worden gehouden jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten draagt ​​die daaruit voortvloeien.


14. Geschillenbeslechting


Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door de wet van het land van vestiging, zonder enige belemmering van de verplichte beschermende bepalingen die van toepassing zijn in het land van verblijf van de consument.


15. Volledigheid


Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van de door de klant gereserveerde prijs en de reserveringsvoucher of het verzoek geven uitdrukking aan alle verplichtingen van de partijen. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde die door de klant is meegedeeld, kan in deze algemene voorwaarden worden geïntegreerd. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in aflopende volgorde van prioriteit, de reserveringsbon of het verzoek (inclusief de bijzondere voorwaarden van de gereserveerde prijs) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de reserveringsvoucher en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen die op de reserveringsvoucher staan ​​alleen van toepassing op de desbetreffende verplichting. Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en / of aangevuld. In dat geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra het op internet wordt geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene voorwaarden van internetverkoop automatisch van toepassing op alle klanten.